Poplatky za notárske služby

Príloha k vyhláške č. 31/1993 Z.z
SADZOBNÍK NA VÝPOČET ODMENY NOTÁRA ZA NOTÁRSKU ČINNOSŤ

Položka A:
Za spísanie notárskej zápisnice vrátane vydania osvedčeného odpisu notárskej zápisnice:

1. Ak ide o zmluvu alebo o jednostranný právny úkon okrem bodu 2,
alebo o osvedčenie iných skutkových dejov, alebo osvedčenie o vyhlásení
z prvých 3 319,39 eura základu ....................................................................................1 %,
z presahujúcej sumy až do 16 596,96 eura základu .................................................... 0,7 %,
z presahujúcej sumy až do 33 193,92 eura základu .................................................... 0,5 %,
z presahujúcej sumy až do 99 581,76 eura základu .................................................... 0,3 %,
z presahujúcej sumy až do 663 878,38 eura základu .................................................. 0,1 %,
z presahujúcej sumy až do 1 659 695,94 eura ............................................................ 0,05 %,
najmenej .................................................................................................................16,60 eura.
Suma nad 1 659 695,94 eura sa do základu nezapočítava.
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami..66,39 eura.

2. Ak ide o závet alebo listinu o vydedení alebo o odvolanie týchto úkonov ......... 26,56 eura.

3. Za spísanie závetu, ktorý obsahuje zároveň ustanovenie o vydedení ............... 49,79 eura.

4. Ak ide o osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a
schôdzí právnických osôb    ................................................................................. 165,97 eura.

5. Ak ide o osvedčenie o predložení listiny alebo osvedčenie,
že je niekto nažive ................................................................................................. 13,28 eura.

6. Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcich úkonoch za každú osobu,
ktorej totožnosť sa zisťuje ...................................................................................... 1,33 eura.

7. Za spísanie osvedčenia o vykonaní zápisu do Notárskeho centrálneho
registra určených právnických osôb   .................................................................... 23,24 eura.

8. Ak ide o osvedčenie osobných údajov na účely elektronického
konania vo veciach obchodného registra podľa osobitných predpisov53) ............ 13,28 eura.

Položka B:
1.     Za spísanie pokračovania v notárskej zápisnici ............................................. 16,60 eura.

2.    Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcom úkone za každú osobu,
ktorej totožnosť sa zisťuje  ....................................................................................... 1,33 eura.

Položka C:
1. Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou vrátane
osvedčenia listinnej podoby elektronického odpisu údajov z
informačných systémov verejnej správy5b) za každú,
aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje .......................... 1,33 eura.

2. Ak ide o osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie listiny,
ktorá má vzťah k cudzine, za každú, aj začatú stranu listiny,
ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje ............................................................... 2,66 eura.

3. Za osvedčenie pravosti podpisu jednej osoby na listine
alebo jej rovnopise, za každý podpis ....................................................................... 1,99 eura.

Položka D:
1.    Za úhrn úkonov potrebných na protestáciu zmenky alebo iného rubopisom prevoditelného cenného papiera, za každý protestovaný papier
z prvých 3 319,39 eura základu .......................................................................................1 %,
z presahujúcej sumy až do 16 596,96 eura základu ....................................................... 0,5 %,
z presahujúcej sumy až do 33 193,92 eura základu ....................................................... 0,3 %,
z presahujúcej sumy až do 99 581,76 eura základu ....................................................... 0,1 %,
z presahujúcej sumy až do 663 878,38 eura základu.................................................... 0,05 %,
najmenej ............................................................................................................... 66,39 eura.
Suma nad 663 878,38 eura sa do základu nezapočítava.

2.     Za vyhotovenie odpisu alebo výpisu z protestovanej listiny
alebo knihy protestov ............................................................................................ 16,60 eura.

Položka E:
Za prijatie do úschovy:
1. Ak ide o listinu ................................................................................................... 26,56 eura.

2. Ak ide o cenný papier alebo o peniaze
pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 eura ................................................ 23,24 eura,
pri základe nad 3 319,39 eura do 16 596,96 eura vrátane  .................................. 49,79 eura,
pri základe nad 16 596,96 eura do 33 193,92 eura vrátane ................................. 99,58 eura,
pri základe nad 33 193,92 eura do 331 939,19 eura vrátane ............................ 165,97 eura,
pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 eura .............................................. 331,94 eura.
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno
určiť len s nepomernými ťažkosťami ...................................................................... 33,19 eura.

Položka F:
1. Za nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami 6) za každú,
aj začatú hodinu  .......................................................................................................... 1 euro.

2. Za zaslanie spisu inému notárovi, aby žiadateľ doň nahliadol ............................. 3,32 eura.

Položka G:
Za vydanie výpisu z notárskej zápisnice alebo ďalšieho
osvedčenia odpisu notárskej zápisnice za každú,
aj začatú stranu vydaného textu ............................................................................. 1,99 eura.

Položka H:
Za vydanie odpisu notárskej zápisnice za každú,
aj začatú stranu vydaného textu .............................................................................. 1,99 eura.

Položka I:
Za vydanie potvrdenia o skutočnostiach známych zo spisov .................................. 3,32 eura.

Položka J:
1.     Za registráciu záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv z ceny zabezpečovanej pohľadávky
pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 eura ............................................... 33,19 eura,
pri základe nad 3 319,39 eura do 16 596,96 eura vrátane .................................  49,79 eura,
pri základe nad 16 596,96 eura do 33 193,92 eura vrátane ................................ 82,98 eura,
pri základe nad 33 193,92 eura do 331 939,19 eura vrátane .............................116,18 eura,
pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 eura  ..............................................182,57 eura.
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť
len s nepomernými ťažkosťami ............................................................................. 33,19 eura.

2. Za zápis poznámky, výmazu alebo ďalších skutočností,
ktoré ustanovuje zákon, do Notárskeho centrálneho
registra záložných práv .......................................................................................... 16,60 eura.

3. Za vyhľadávanie a vydanie potvrdenia z Notárskeho centrálneho registra záložných práv na jedného záložného dlžníka ................................................................................. 3,32 eura.

Položka K:
1. Za registráciu každého oznámenia v
Notárskom centrálnom registri dražieb .................................................................. 16,60 eura.

2. Za registráciu zmeny údajov v
Notárskom centrálnom registri dražieb ..................................................................... 9,96 eura.

Položka L:
1. Za uloženie textu notárskej zápisnice do Notárskeho centrálneho
archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu ......................................... 1,33 eura.

2. Za uloženie prvopisu listiny a za registráciu zmeny doby
uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho archívu
listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu na dobu kratšiu
ako štrnásť dní .......................................................................................................  1,33 eura,
na dobu od štrnástich dní do troch mesiacov  ........................................................ 1,99 eura,
na dobu od troch mesiacov do šiestich mesiacov.......... ..........................................2,66 eura,
na dobu od šiestich mesiacov do jedného roka ...................................................... 3,32 eura,
na dobu od jedného roka do troch rokov ...............................................................  3,98 eura,
na dobu neurčitú  .................................................................................................... 4,65 eura.

3. Za registráciu zmeny podmienok uloženia prvopisu listiny
do Notárskeho centrálneho archívu listín ................................................................ 6,64 eura.

4. Za výmaz prvopisu listiny z Notárskeho centrálneho archívu listín ....................... 6,64 eura.

Položka M:
Za vykonávanie správy majetku patrí odmena vo výške 10 % hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku. V prípade, ak zo spravovaného majetku neplynie žiaden príjem, môže byť odmena dohodnutá v zmluve.
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Notár má popri nároku na odmenu aj nárok na náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonaním notárskeho úkonu.

 ODMENA NOTÁRA AKO SÚDNEHO KOMISÁRA ZA ÚKONY VYKONANÉ V KONANÍ O DEDIČSTVE
Základom odmeny je všeobecná cena majetku poručiteľa, ktorý sa stal predmetom konania o
dedičstve.
Výpočet odmeny:
z prvých 3 300 eur základu ............................................................................................. 2 %,

z presahujúcej sumy až do 16 500 eur základu  ............................................................. 1 %,

z presahujúcej sumy až do 33 100 eur základu .............................................................. 0,7 %,

z presahujúcej sumy až do 99 500 eur základu .............................................................. 0,4 %,

z presahujúcej sumy až do 663 800 eur základu ............................................................ 0,2 %,
najmenej 23 eur. Suma nad 663 800 eur sa do základu nezapočítava.

Súdny komisár má popri nároku na odmenu aj nárok na náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním činnosti súdneho komisára.

Všeobecné podanie – PODPÍSANÉ    Všeobecné podanie – NEPODPÍSANÉ